Близнюкiвська районна рада

.

Переглядів: 545

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1.  Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.

2.  Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

Планована діяльність, її характеристика

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Кохівської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). Метод розробки родовища - на виснаження, режим - газовий. Кінцева продукція - підготовлена до споживання нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме - філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Об'єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі відкриття покладів вуглеводнів, розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 1.

В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з електричним приводом, але у зв'язку із значною віддаленістю від електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

3.  Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

В адміністративному відношенні Кохівська площа розташована в Павлоградському, Юр'ївському, Петропавлівському районах Дніпропетровської області та Близнюківському районі Харківської області.

Територіальні альтернативи 1, 2

Територіальні альтернативи не розглядають (об'єкт існуючий, площа ділянки надр 346,18 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

4.  Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я.

5.   Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В геотектонічному плані Кохівська площа на південному сході належить до Самаринсько-Вовчанського виступу південної бортової частини ДДз. В межах ділянки знаходяться виявлені сейсморозвідкою по нижньокам'яновугільних відкладах Кохівська та Новодачинська структури.

Геотектонічна приуроченість Новодачинської ділянки до Самаринсько-Вовчанського виступу Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі передбачає вірогідність розвитку в її межах широкого спектру пасткоформуючих структурно-тектонічних і літологічних об'єктів, характерних Крутоярівській структурно-тектонічній зоні південного борту ДДз.

6.   Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законодавством України.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається

7.      Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються.

8.  Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на грунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої діяльності на грунт за звичайного режиму експлуатації - мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей грунтів.

Природно-заповідний фонд: в межах площі території та об'єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність - прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ - вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Вплив об'єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району).

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам'ятки архітектури, історії та культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9.   Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п.1 та 3 ч.3 ст. З Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11.  Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

-опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої діяльності;

-опис поточного стану та факторів довкілля;

-оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;

-опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських обговорень.

12.  Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

13.  Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.  Рішення про провадження планованої діяльності:

відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде -спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Кохівської площі, що видається Держгеонадрами України.

15.  Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу  на  довкілля,   необхідно   надсилати  до:   відділу  оцінки  впливу  на  довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України:

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, е-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.« повернутися до списку новин